Od 18. 10. 2018 zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zavádí povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem.

Dle § 211 odst.5 zákona výzva účastníkům zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu soutěže o návrh a rozhodnutí o vyloučení účastníka musí být odeslány prostřednictvím elektronického nástroje, odeslány prostřednictvím datové schránky nebo jako datové zprávy minimálně podepsány platným uznávaným elektronickým podpisem tak, aby byl dodavatel schopen uchovat a případně použít průběh jednání.

Ustanovení § 211 odst.5 zákona se neuplatní, pokud v něm vyjmenovaná jednání nejsou vyřizována elektronicky.