Elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodovatelem

Od 18. 10. 2018 zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zavádí povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Dle § 211 odst.5 zákona výzva účastníkům zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu soutěže o návrh a rozhodnutí o vyloučení účastníka musí být odeslány prostřednictvím elektronického nástroje, odeslány prostřednictvím datové schránky nebo jako datové zprávy minimálně podepsány […]

Prokázání skutečných majitelů v zadávacích řízeních od 1. 1. 2018

Novela AML zákona zavádí od 1. 1. 2018 evidenci údajů o skutečných majitelích. Novela vypouští povinnost zadavatele požadovat od vybraného dodavatele tyto údaje a doklady před podpisem smlouvy. Zadavatel bude údaje o skutečných majitelích zjišťovat z Evidence a uvede tuto skutečnost v dokumentaci veřejné zakázky. Pokud tyto údaje nebude možné zjistit, vyzve dodavatele k předložení výpisu z evidence. Dodavatelé by měli do konce roku 2017 […]