Prokázání skutečných majitelů v zadávacích řízeních od 1. 1. 2018

Novela AML zákona zavádí od 1. 1. 2018 evidenci údajů o skutečných majitelích. Novela vypouští povinnost zadavatele požadovat od vybraného dodavatele tyto údaje a doklady před podpisem smlouvy. Zadavatel bude údaje o  skutečných majitelích zjišťovat z Evidence a uvede tuto skutečnost v dokumentaci veřejné zakázky. Pokud tyto údaje nebude možné zjistit, vyzve dodavatele k předložení výpisu z evidence.

Dodavatelé by měli do konce roku 2017 údaje o svých skutečných majitelích v OR zaevidovat.